STIFTELSEN TULLBOMSGÅRDEN

Stiftelsen Tullbomsgården äger och förvaltar fastigheten Tullbomsgården.

Tullbomsgården i Gävle är unik i Sverige. Det är en mötesplats för personer med funktions­nedsättning och en plats där funktionsrättsföreningarna i Gävle kommun har sin verksamhet.

En anonym donator skänkte år 1968 medel för att uppföra ett hus åt funktionsnedsatta och deras organisationer. Gävle kommun tillsköt tomtmark. ”Tullbomsgården”, som huset kom att heta, invigdes den 20 december 1970. Huset blev om- och tillbyggt 1994, vilket möjliggjordes ge­nom bidrag av Handelssocieteten i Gefle, Länsarbetsnämnden och Allmänna Arvsfonden.

Stiftelsen De Handikappades Hus i Gävle, DHH, bildades för att äga och förvalta Tullboms­gården så länge det finns behov av huset för verksamheten. Gävle kommun täcker kostna­derna för fastigheten, vilka för närvarande uppgår till ca 250 000 kr/år.